Omkaderd Thuiswonen VIS-traject IWT110805 2012-2016


Dit VIS-traject “omkaderd thuiswonen” wordt uitgevoerd door In-HAM in samenwerking met Sirris, WTCB en Thomas More Kempen. Het startte in oktober 2012 en loopt over 4 jaar.
In dit project worden oplossingen gezocht om ouderen met een groeiende zorgbehoefte zo lang als mogelijk, op een kwaliteitsvolle manier, in hun eigen thuisomgeving te laten wonen en hun zorgregie in eigen handen te houden. Ook de problematieken die optreden in de overgangssituatie naar residentiële vormen van opvang (woonzorgcentrum, ziekenhuis, enz…) vallen binnen deze scope.

Probleemstelling

De toenemende vergrijzing, het tekort aan zorgprofessionelen en de hoge zorgfactuur maken dat het organiseren van de gezondheidszorg naar de toekomst toe een onhaalbare kaart aan het worden is. Een van de topprioriteiten om hieraan het hoofd te bieden, is ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen thuis kunnen blijven wonen.
Formele zorg (professionele ondersteuning) gecombineerd met informele zorg (zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk) kan er voor zorgen dat zorgbehoevende of alleenstaande ouderen zo lang mogelijk binnen hun eigen woonomgeving kunnen blijven functioneren.ecosystem
Binnen het “omkaderd thuis wonen” is er naast de rol van familie en vrienden, artsen en paramedici, OCMW, mutualiteit, diensten aan huis en ambulante opvang (dagcentrum, revalidatie, kortverblijf...) een belangrijke rol weggelegd voor de kinderen van de zelfstandig thuiswonende ouderen met een beperking (hier aangeduid met de term “α-dochter”). Zij vinden het vaak vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen ook tegen problemen aan.
Mantelzorgtaken worden vaak gecombineerd met een job, waardoor er weinig tijd over blijft voor andere dingen. Bovendien kan de voortdurende bezorgdheid om hun naaste zwaar op de schouders rusten, ook al wordt de zorg “omkaderd”. De mantelzorg wordt dan zwaar en moeilijk vol te houden en wordt uiteindelijk een echte belasting.

Technologie en bouwkundige ingrepen kunnen het werk van zowel deze mantelzorgers als de zorgprofessionelen op verschillende manieren ondersteunen en ontlasten. Menselijke assistentie kan aangevuld en uitgebreid worden met hulpmiddelen, handige producten, domotica, begeleiding op afstand... Vandaag de dag is er een groeiend aanbod aan technologische producten en applicaties te verkrijgen en technologisch ondersteunende dienstverlening is –in principe- mogelijk.


Welk probleem oplossen?


De praktijk is helaas anders: het aanbod aan technologische oplossingen is zeer versnipperd en de implementatie ervan in thuisomgevingen is om vele redenen niet evident.welk probleem oplossen De meeste zorgprofessionals hebben bovendien van nature uit minder affiniteit met technische oplossingen en voor ouderen met een groeiende zorgbehoefte is het een pijnlijk aanvaardingsproces om geconfronteerd te worden met hun steeds grotere beperkingen. Zij staan dan ook vaak à priori afwijzend tegenover eender welke vorm van hulpmiddelen, al zijn die nog zo mooi gedesigned en niet-stigmatiserend bedoeld.
Het is dus uitermate belangrijk om uit te vissen welke factoren er precies voor zorgen dat mensen effectief langer thuis kunnen blijven, vooraleer er gekozen wordt welk soort oplossingen een meerwaarde kunnen bieden. Tegelijk is het van kapitaal belang om de diverse actoren (gebruiker, mantelzorger, professionele hulp, vrijwilliger, …) intensief te betrekken bij het aanbrengen en uitproberen van mogelijke oplossingen, zodat zij een positieve en sturende rol krijgen in het innovatieproces.


Aanpak:


Momenteel loopt de eerste onderzoeksfase. Hierin onderzoeken we welke sleutelfactoren het meest bepalend zijn voor het langer zelfstandig kunnen functioneren in de eigen thuisomgeving. Daarbij zijn de belangrijkste onderzoekspistes: de impact van de specifieke eigenheid van de oudere in zijn/haar thuiscontext, de fysieke omgeving (woning), de sociale omkadering (buurt & mobiliteit), en financiële issues.
Vervolgens gaan we na welk soort bestaande en nieuwe oplossingen het meest effectief zijn (op technisch, organisatorisch en sociaal vlak) om, afhankelijk van de specifieke context, een optimale omkadering mogelijk te maken.
Na de onderzoeksfase ligt de focus op het opstarten van case-studies en proef-implementaties, waarbij gekozen oplossingsideeën daadwerkelijk geïmplementeerd worden. We starten met pragmatische en snel implementeerbare oplossingen. Deze zullen als voorbeeld dienen ter sensibilisering en inspiratie voor innovatieve acties binnen de zorgwereld.
In opeenvolgende iteraties worden de resterende en geleidelijk meer complexe uitdagingen aangepakt. Op die manier moet duidelijk worden wat wel en niet werkt en wat de randvoorwaarden zijn om tot tastbare en vermarktbare realisaties te komen.


Project team:


Het projectteam bundelt competenties van gezondheidszorg tot technologie en wooninfrastructuur en is verankerd in een zeer breed relatienetwerk in alle betrokken sectoren.

otw team
Voor bijkomende inlichtingen over dit traject of om lid te worden van de gebruikersgroep kan u contact opnemen met het projectteam:


bart.neels@sirris.be (projectleider)

bernard.pauwels@in-ham.be (adviseur zorginnovatie)

lisa.wastiels@bbri.be (adviseur bouw)

 

 Watrasist

 Watrasist.png

 

 Zie flyer: pdf_32x32

 

 

TAO krijgt Award
Award: Online Communities for Senior Citizens
Websites
Eigen websites voor Omkaderdthuiswonen en Watrasist
Omkaderd thuiswonen
Voorstelling In-HAM op het zorginnovatieplatform
Markt levenslang wonen
Markt van levenslang wonen biedt grote kansen voor sector
19-09-2013
Ouder worden, dementie, handicap of beperking... Leef je volledig in, met Struikelblok 2013!
In-HAM maakt deel uit van het


Met steun van het